До проблеми вивчення стану сформованості екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін

  • Інна Сяська Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: майбутній учитель природничих дисциплін, заклад вищої освіти, екологічна компетентність, екологічна підготовка, екологічна освіта і виховання, освітній контент, дисципліни екологічного спрямування.

Анотація

У статті аналізуються підходи, що склалися у педагогіці щодо проблеми вивчення стану сформованості екологічної компетентності майбутніх педагогів. Зокрема, виокремлено та обґрунтовано функції (світоглядно-орієнтаційну, соціокультурну, соціоекономічну, практично-побутову, професійної самореалізації та громадсько-просвітницьку), що покладаються на екологічну компетентність майбутнього вчителя природничих дисциплін. На основі зазначених функцій визначено структуру екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін, а також виділено визначальні критерії сформованості кожного зі структурних компонентів. Оцінювання стану сформованості інформаційно-пізнавального компонента екологічної компетентності майбутнього педагога пропонується здійснювати за когнітивним критерієм, сформованість ціннісно-мотиваційного компонента – за аксіологічним критерієм, сформованість професійно-діяльнісного компонента – за практико-процесуальним, а рефлексивно-оцінний компонент – за нормативно-світоглядним критеріями. Відповідно до обґрунтованої структури екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін, критеріїв та показників її діагностики визначено й охарактеризовано рівні її сформованості: низький – неусвідомлена некомпетентність, середній – усвідомлена некомпетентність, високий – усвідомлена компетентність.

Проаналізовано результати анкетування майбутніх учителів природничих дисциплін, спрямовані на з’ясування умов та особливостей освітнього процесу в контексті формування екологічної компетентності. Виявлені відмінності в екологічній підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Середня освіта» відповідних предметних спеціалізацій природничого профілю дали підстави зробити висновок, що для репрезентативності вибірки представництво учасників педагогічного експерименту має здійснюватися за паритетним принципом, якого необхідно дотримуватися під час формування контрольних та експериментальних груп та на всіх етапах дослідження.

Опубліковано
2020-12-21