Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14 розміру текстового редактора Word через півтора інтервала; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги до публікацій у журналі «Нова педагогічна думка»

 

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі педагогічних наук (спеціальності – 011, 014, 015). У журналі друкуються статті з питань: філософії освіти, порівняльної педагогіки та історії освіти, теорії і практики педагогіки, дидактики, методики і сучасних освітніх технологій навчання та виховання, психології, соціальної педагогіки, дошкільної і початкової освіти, мовознавства та література, естетичного і фізичного виховання, внеску діячів науки та освіти у розвиток національної школи тощо.

Стаття повинна відповідати тематиці журналу і сучасному стану педагогічної науки і освітньої практики.

Стаття подається українською, англійською та/або офіційними мовами країн Європейського Союзу обсягом не менше 10 сторінок машинописного тексту, на аркушах білого паперу стандартного формату з використанням шрифту Times New Roman 14 розміру текстового редактора Word через півтора інтервала.

Електронний варіант статті виконується в редакторі Word і форматі * doc, а копія – у форматі * rtf; файл називати за прізвищем автора статті. Ім'я файлу набрати латинськими літерами (напр.: Petrenko. rtf; Petrenko. doc). Формат сторінки A4, шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля – 2 см.

Для авторів, які не мають наукового ступеня, обов’язково потрібно додати зовнішню рецензію.

 

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ:

 1. Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Індекс УДК визначає автор (розмір 14, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка, напівжирний шрифт).
 2. Відомості про автора (авторів) без скорочень: прізвище та ім’я (вирівнювання по правому краю тексту, напівжирний шрифт, розмір 14).
 3. Науковий ступінь, вчене звання, посада (без скорочень, вирівнювання по правому краю, розмір 14, шрифт курсив).
 4. Місце роботи: назва установи (без скорочень), населеного пункту, країни (вирівнювання по правому краю, розмір 14, шрифт курсив).
 5. ORCID (реєстрація на сайті – http://orcid.org/), (вирівнювання по правому краю, шрифт звичайний 14).
 6. e-mail (вирівнювання по правому краю, шрифт курсив, розмір 14).
 7. Заголовок статті (розмір 14, напівжирний шрифт, прописні літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру).
 8. Слово «Анотація» (напівжирний шрифт, розмір 14). Далі в тому ж рядку анотація статті (шрифт звичайний, по ширині, розмір 14). Анотація українською та/або офіційними мовами Європейського Союзу має бути обсягом не менше 1200 знаків.

Назва статті, ПІБ та дані про авторів, анотація, ключові слова англійською мовою (не менше 1800 знаків) оформляються аналогічно як українською мовою.

Важливо! Якщо ж стаття друкується англійською мовою та/або офіційними мовами  країн Європейського Союзу, то анотація українською мовою має бути обсягом не менше як 1800 знаків, відповідно анотація англійською мовою та/або  офіційними мовами  країн Європейського Союзу – 1200 знаків.

 

 1. Фраза «Ключові слова» (напівжирний шрифт, розмір 14) – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше п’яти і не більше десяти (шрифт звичайний, розмір 14).
 2. 10. Основна частина статті (шрифт звичайний, розмір 14) повинна містити такі структурні елементи:

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень із проблеми.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Висновки і перспективи подальших розвідок.

 

Усі частини статті повинні бути виділені.

Якщо у тексті наявні рисунки, вони повинні мати підписи, відповідно кожна таблиця – заголовок.

 

 1. Підзаголовок «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» (мовою оригіналу) оформляється окремим абзацом, розмір 14, прописними літерами, вирівнювання по центру; оформлюється відповідно до Гарвардського стилю (Harvard referencing style);
 • у випадку написання статті англійською мовою посилання здійснюється на транслітерований варіант літератури та джерел.
 • перелік посилань не нумерується та оформляється відповідно до послідовності згадування в тексті;
 • список використаних джерел рекомендуємо складати з не більш ніж 15-20 найменувань (шрифт звичайний, розмір – 14).

 

 1. Після списку використаних джерел і літератури подається «REFERENCES».

Автоматизувати процес транслітерації можна, скориставшись програмним забезпеченням, доступним за відповідними адресами. Для транслітерації українського тексту слід опиратися на Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55.

Після автоматичного транслітерування необхідно перевірити правильність отриманого результату і внести відповідні корективи. Транслітеровані література та джерела повинні містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (ПІБ авторів, назву першоджерела, вихідні дані). У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються нелатинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані, у кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках. У випадку цитування книги назва видавництва (якщо це назви установ) повинна бути перекладена англійською мовою, в усіх інших випадках  –  транслітерована, місце видання перекладено.

 1. Рядок «Дата надходження до редакції _ ._______ .202_р.» (шрифт курсив, розмір 12, вирівнювання справа).
 2. Окремо необхідно вказати адресу і контактні телефони (службова чи домашня), e-mail, № відділення «Нової пошти» для отримання примірника журналу «Нова педагогічна думка».

 

 

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, оголошень несуть автори публікацій.

Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.

Редакція залишає за собою право здійснювати наукове редагування назви і змісту статті.

 

Подача статті здійснюється на адресу: кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (redakciya_roippo@ukr.net) або на сайт видання  (http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD)

 

 ТИПОВІ ПОМИЛКИ НАБОРУ:

 • Некоректно розривати прізвище та ініціали наприкінці рядка.
 • При наборі тексту слід розрізняти символи тире та дефісу.
 • Основний тип лапок – «».

Назва
символу

Символ

Клавіатурний

еквівалент

Приклали використання

Нерозрив-

ний

пробіл

 

<Сtrl>+<Shift>+
<пробіл>

Ініціали  та  скорочення відокремлюються

нерозривним пробілом

Правильно:

«у роботах В. О. Сухомлинського», «м. Київ»
Неправильно:

«у   роботах   В.   О.   Сухомлинського »,
«м.Київ»

Дефіс

 

< Сtrl >+< Shift>+

<> 

Правильно: «освітньо-виховна діяльність»
Неправильно:     «освітньо  –виховна діяльність»

Тире

<Аlt>+< Сtrl >+
<Num->

Тире є більшим   за  довжиною від дефісу і відокремлюється з обох боків пробілами.
Використовується   для   логічного поділу
речення та опису діапазонів:
 2007-2011;
 Київ - Одеса;

Лапки

 

< Shift >+<">

Використовуються як основний тип лапок.

 

 

 

Правильно: «інноваційні технології»
Неправильно:

ü ‘інноваційні технології’

ü “інноваційні технології”

Верхні
лапки

“ ”

< Сtrl >+<’>+
< Shift >+<’>;

 

< Сtrl >+<’>+
< Shift >+<’>

 Використовуються як вкладені  лапки:

 «…термін       “іноваційні    технології” використовується...»

Апостроф

< Сtrl >+<’>+<’>

Правильно: «сім’я»

Неправильно: «сім'я», «сім"я»,

 

 

Рубрики науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»:

 • Філософія освіти. Порівняльна педагогіка. Історія освіти.
 • Управління освітою. Профільне навчання.
 • Сучасні освітні технології.
 • Психологія. Соціальна педагогіка. Робота з обдарованими дітьми.
 • Мовознавство та література.
 • Історія. Правознавство.
 • Фізика. Математика.
 • Дошкільна та початкова освіта.
 • Природничі науки. Технології.
 • Виховання особистості. Позашкільна освіта.
 • Музика. Естетика.
 • Фізична культура.
 • Зустрічі з педагогами-новаторами.

 

Вартість однієї сторінки друкованого тексту (за один стандартний аркуш (А4) машинопису через півтора інтервала) - 80 грн.

Автори, які мають науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора та академіка галузевих наук, мають право на безоплатній основі подати до квартального номера одну публікацію. Черговість друку безкоштовних публікацій визначається датою їх подачі до кабінету редакційно-видавничої діяльності РОІППО.

Оплату вартості статті потрібно здійснювати на рахунок Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти лише після затвердження публікації до друку.

 

Адреса редакції: 33028 м. Рівне, вул. Чорновола, 74, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кабінет редакційно-видавничої діяльності, e-mail: redakciya_roippo@ukr.net; тел. 0(362) 64-96-72.

Розміщення журналу в міжнародній наукометричній базі Іndex Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46468