Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14 розміру текстового редактора Word через півтора інтервала; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

 
Вимоги до публікацій у журналі «Нова педагогічна думка»

 Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі педагогічних наук (спеціальності – 011, 014, 015). У журналі друкуються статті з питань: філософії освіти, порівняльної педагогіки та історії освіти, теорії і практики педагогіки, дидактики, методики і сучасних освітніх технологій навчання та виховання, психології, соціальної педагогіки, дошкільної і початкової освіти, мовознавства та література, естетичного і фізичного виховання, внеску діячів науки та освіти у розвиток національної школи тощо.

Стаття повинна відповідати тематиці журналу, сучасному стану педагогічної науки і освітньої практики.

Стаття подається українською, англійською та/або офіційними мовами країн Європейського Союзу обсягом не менше 10 сторінок машинописного тексту на аркушах білого паперу стандартного формату з використанням шрифту Times New Roman 14 розміру текстового редактора Word через півтора інтервала.

Електронний варіант статті виконується в редакторі Word і форматі * doc, а копія – у форматі * rtf; файл називається за прізвищем автора статті. Ім'я файлу набирається латинськими літерами (наприклад: Petrenko. rtf; Petrenko. doc). Формат сторінки A4, шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 1,25 см, всі поля – 2 см.

Для авторів, які не мають наукового ступеня, обов’язково потрібно додати зовнішню рецензію.

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ:

 1. Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) визначається автором та розташовується перед заголовком статті окремим рядком у лівому верхньому куті (розмір 14, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка, напівжирний шрифт).
 2. Відомості про автора / авторів подаються без скорочень: ім’я та прізвище  (вирівнювання по правому краю, напівжирний шрифт, розмір 14); науковий ступінь, вчене звання, посада (без скорочень, вирівнювання по правому краю, розмір 14, шрифт курсив); місце роботи: назва установи (без скорочень), населеного пункту, країни (вирівнювання по правому краю, розмір 14, шрифт курсив).
 3. ORCID (реєстрація на сайті – http://orcid.org/), (вирівнювання по правому краю, шрифт звичайний, розмір 14).
 4. e-mail (вирівнювання по правому краю, шрифт курсив, розмір 14).
 5. Заголовок статті українською мовою (розмір 14, напівжирний шрифт, прописні літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру).
 6.  Анотація і ключові слова українською та/або офіційними мовами Європейського Союзу (обсягом не менше 1200 знаків). Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість – не менше п’яти і не більше десяти (шрифт звичайний, розмір 14). 
 7. Відомості про автора / авторів англійською мовою подаються анологічно до української. 
 8. Заголовок статті англійською мовою (розмір 14, напівжирний шрифт, прописні літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру).
 9. Анотація і ключові слова англійською мовою (не менше 1800 знаків) подаються анологічно до української.

Важливо! Якщо стаття друкується англійською мовою та/або офіційними мовами  країн Європейського Союзу, то анотація українською мовою має бути обсягом не менше як 1800 знаків, відповідно анотація англійською мовою та/або  офіційними мовами  країн Європейського Союзу – 1200 знаків.

       10. Основна частина статті (шрифт звичайний, розмір 14) повинна містити такі структурні елементи:

         - Постановка проблеми.

         - Аналіз наукових досліджень і публікацій.

         - Мета статті.

          - Виклад основного матеріалу дослідження.

          - Висновки.

         - Перспективи подальших досліджень.

Усі частини статті повинні бути виділені.

Якщо у тексті наявні рисунки, вони повинні мати підписи, відповідно кожна таблиця – заголовок.

 1. Список використаної літератури (мовою оригіналу) оформляється відповідно до Гарвардського стилю (Harvard referencing style) окремим абзацом (розмір 14, прописними літерами, вирівнювання по центру).
 1. References  подається після списку використаної літератури(розмір 14, прописними літерами, вирівнювання по центру).

Для транслітерації українського тексту слід посилатися на постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55.

Автоматизувати процес транслітерації можна, скориставшись програмним забезпеченням, доступним за відповідною адресою: http://ukrlit.org/transliteratsiia 

Після автоматичного транслітерування необхідно перевірити правильність отриманого результату і внести відповідні корективи. Транслітеровані література та джерела повинні містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (ПІБ авторів, назву першоджерела, вихідні дані). У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються нелатинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані, у кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках. У випадку цитування книги назва видавництва (якщо це назви установ) повинна бути перекладена англійською мовою, в усіх інших випадках  –  транслітерована, місце видання перекладено.

Важливо: у випадку написання статті іноземною мовою список використаної літератури подається мовою оригіналу, а посилання в тексті здійснюється на транслітерований варіант літератури. Якщо в статті іноземною мовою нявні оригінальні джерела, зокрема українською мовою, то подається як список використаної літератури, так і REFERENCES. 

Перелік посилань не нумерується та оформляється відповідно до послідовності згадування в тексті;  список використаної літератури рекомендуємо складати  не більше як із 15–20 найменувань (шрифт звичайний, розмір 14).

Цитування джерел у журналі оформляється таким чином: у круглих дужках зазначаємо прізвище (прізвища) автора (авторів), рік видання, сторінку (якщо є), а перелік у кінці статті укладаємо ненумерований та за згадуванням у тексті, наприклад:

 • (Кремень, 2005, с. 6);
 • (Бех, 2011, с. 51–54).
 • (Беспалько, 1995; Бодруг, 2014; Вітвицька, 2003; Підласий, 1998);
 • (Про освіту: Закон України, 2017);
 • (Біла книга національної освіти України, 2000, с. 23–27).
 1. Рядок «Дата надходження до редакції ____ ._______ .202_р.» (шрифт курсив, розмір 12, вирівнювання справа).
 2.  Контактні телефони, e-mail, за необхідності – № відділення «Нової пошти» для отримання примірника журналу «Нова педагогічна думка».

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, оголошень несуть автори публікацій.

Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.

Редакція залишає за собою право здійснювати наукове редагування назви і змісту статті.

Подача статті здійснюється на електронну адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (redakciya_roippo@ukr.net) або на сайт видання  (http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD)

Приклади оформлення списку літератури в журналі НПД

Типові помилки набору

 

Рубрики науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»:

 • Філософія освіти. Порівняльна педагогіка. Історія освіти.
 • Управління освітою. Профільне навчання.
 • Сучасні освітні технології.
 • Психологія. Соціальна педагогіка. Робота з обдарованими дітьми.
 • Мовознавство та література.
 • Історія. Правознавство.
 • Фізика. Математика.
 • Дошкільна та початкова освіта.
 • Природничі науки. Технології.
 • Виховання особистості. Позашкільна освіта.
 • Музика. Естетика.
 • Фізична культура.
 • Зустрічі з педагогами-новаторами.

 

Вартість однієї сторінки друкованого тексту за один стандартний аркуш (А4) машинопису через півтора інтервала – 80 грн.

Оплату вартості статті потрібно здійснювати на рахунок Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти лише після затвердження публікації до друку.

Адреса редакції: 33028 м. Рівне, вул. Чорновола, 74, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кабінет інформаційних комунікацій і видавничої діяльності, e-mail: redakciya_roippo@ukr.net; тел. (067) 178 85 18.

Розміщення журналу в міжнародній наукометричній базі Іndex Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46468

 

Положення про конфіденційність