Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14 розміру текстового редактора Word через півтора інтервала; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Вимоги до публікацій у журналі «Нова педагогічна думка»

Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» входить до переліку наукових фахових видань України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, народознавства, експериментальної роботи в навчальних закладах, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки та освіти тощо.
Згідно з Постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», до друку приймаються лише наукові статті, де наявні такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз наукових досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Стаття повинна відповідати тематиці журналу і сучасному стану науки.
Стаття подається українською мовою обсягом не менше 10 сторінок машинописного тексту, на аркушах білого паперу стандартного формату з використанням шрифту Times New Roman 14 розміру текстового редактора Word через півтора інтервала.
Для авторів, які не мають наукового ступеня, обов’язково потрібно додати зовнішню рецензію.
На окремому аркуші слід вказати повні імена всіх авторів та короткі відомості про них: місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює автор, адреса, телефони. У правому верхньому кутку першої сторінки розміщується ім’я та прізвище автора, у лівому –  визначений код Універсальної Десяткової Класифікації (УДК).
На початку статті подається короткий виклад її змісту (анотація) та ключові слова відповідно до тематики трьома мовами – українською, російською та англійською. Анотація англійською мовою разом із ключовими словами має містити не менше 1800 друкованих знаків.
Якщо у тексті наявні рисунки, вони повинні мати підписи, відповідно кожна таблиця – заголовок.
Поля сторінок рукопису – 20 мм.
Текст статті повинен бути вичитаний,  надрукований чітким контрастним шрифтом та підписаний автором. Рукописи мають бути відрецензовані.
У тексті статті мають бути посилання на використані джерела із зазначенням у квадратних дужках порядкового номера і сторінки цитованого джерела (наприклад, [3, с.15]). При повторному посиланні у тексті на те ж саме джерело вказують його номер згідно зі списком (зазначається в списку один раз), змінюючи при потребі номери сторінок, томів, частин. Неприпустимі посилання на неопубліковані та незавершені роботи. Відповідальність  за вірогідність фактів, цитат, власних імен, оголошень несуть автори публікацій.
Бібліографічний список  подається так: Список використаної літератури – і надалі нумерований та в алфавітному порядку із зазначенням автора (прізвище, ініціали), місця видання, видавництва та року, обсягу (кількості сторінок), при посиланні на статтю – сторінок, на яких її вміщено у виданні.

Рубрики науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»:

 • Філософія освіти. Порівняльна педагогіка. Історія освіти.
 • Управління освітою. Профільне навчання.
 • Сучасні освітні технології.
 • Психологія. Соціальна педагогіка. Робота з обдарованими дітьми.
 • Мовознавство та література.
 • Історія. Правознавство.
 • Фізика. Математика.
 • Дошкільна та початкова освіта.
 • Природничі науки. Технології.
 • Виховання особистості. Позашкільна освіта.
 • Музика. Естетика.
 • Фізична культура.
 • Зустрічі з педагогами-новаторами.

Усі автори платять за друк статті в журналі – за один стандартний аркуш (А4) машинопису через півтора інтервала – 55 грн.
Оплату вартості статті потрібно здійснювати лише після затвердження публікації до друку.