Актуалізація художніх цінностей музичного мистецтва

  • Ярослав Сверлюк Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: естетичні та художні цінності, музичний образ, музичне виконавство, самоцінність мистецтва.

Анотація

У статті розкрито феномен художньої цінності музики, висвітлено протиріччя між суб’єктом та об’єктом, об’єктивною цінністю й суб’єктивною оцінкою в системі ціннісно-оцінних відносин. На основі наукових праць здійснено спробу довести, що ціннісні орієнтації в галузі музичної культури, з одного боку, встановлюють взаємозв’язок елементів психологічної спрямованості особистості (інтересів, потреб, здатності до сприйняття й оцінки, аксіологічних установок), а з іншого – є відображенням певного виду ціннісно-орієнтаційної діяльності, що обумовлена рівнем художнього розвитку та ставлень до навколишньої дійсності й музичного мистецтва. Тобто, незважаючи на соціально-естетичну обумовленість, залежність від багатьох об’єктивних і суб’єктивних чинників, художня оцінка як рівень відношення суспільства чи окремого індивіда до твору мистецтва є єдиним еквівалентним відображенням художньої цінності.

Актуалізо­вано думку про те, що кожному музичному творові (а не лише творам «справжнього» мистецтва чи «музичним шедеврам») притаманний певний художній потенціал та самоцінність. Серед чинників, які обумовлюють художність музичного твору і його виконавства, виокремлено цілком конкретні властивості музики, елементи музичної мови, засоби музичної виразності й різноманітні способи впливу музичного мистецтва на слухача.

Опубліковано
2022-11-09