Ігрова діяльність дитини старшого дошкільного віку як детермінанта її соціорольової поведінки

  • Андрій Здіховський Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: дитина дошкільного віку, сю- жетно-рольова гра, провідна діяльність, соціальна ситуація розвитку, соціорольова поведінка, поведінко- ві компетентності.

Анотація

У статті проаналізовано особливості впливу ігрової діяльності на формування соціорольової поведінки дитини старшого дошкільного віку, зокре- ма доведено, що гра є провідною діяльністю дитини та основним засобом формування компетентностей, необхідних у дошкільному віці для збереження дитя- чої субкультури. Доведено, що впродовж дошкільного дитинства відбувається накопичення знань та уяв- лень дитини про особливості соціорольової поведінки в різних життєвих ситуаціях, засвоєння соціальних і моральних норм, правил, суспільних вимог. Як наслідок – участь дитини в іграх, ініційованих дорослими, фор- мує в дитини самостійність, креативність, незалеж- ність, готовність реалізовувати різноманітні моделі соціорольової поведінки. Обґрунтовано необхідність демонструвати позитивні зразки рольової поведінки з боку дорослих (батьків і вихователів), ураховувати вікові та індивідуальні особливості дітей, забезпечу- вати емоційний комфорт і позитивне сприйняття ді- тьми власних ролей, як ігрових, так і життєвих. За цих умов важливим є те, що розвиток сюжетно-ро- льових ігор та основних їхніх компонентів дає змогу урізноманітнити зміст соціорольової поведінки дити- ни, отримати їй позитивний емоційний результат від здійснення ролі, підвищити зацікавленість грою як за- собом спілкування.

Опубліковано
2023-02-27