Створення інноваційного суб’єкт-суб’єктного середовища для підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії в закладах вищої освіти

  • Олег Чепурка Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: фахова підготовка, заклад вищої освіти, майбутні бакалаври фізичної терапії, інноваційні методи, інноваційне середовище, суб’єкт-суб’єктна взаємодія.

Анотація

У статті виокремлено й схарактеризовано сучасне інноваційне суб’єкт-суб’єктне середовище для
підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії в закладах вищої освіти. У сучасному освітньому середовищі спостерігається зміна саме парадигми вищої освіти, яка пов’язана з пошуком таких педагогічних умов і засобів, які б забезпечували ефективну підготовку майбутніх бакалаврів фізичної терапії до реалій ринку праці, що постійно змінюється. Досягнення конкурентоспроможної якості національної освіти в контексті цивілізаційних змін сьогодення стає пріоритетом модернізації освіти України. У ході діалогового навчання майбутніх бакалаврів фізичної терапії навчають критично мислити, ставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. До інноваційних форм і методів фахової підготовки майбутніх бакалаврів фізичної терапії нами віднесено: творчі завдання; робота в малих групах; навчальні ігри (рольові ігри, імітації, ділові ігри); соціальні проєкти; інтерактивні лекції; робота з наочними посібниками, відео- і аудіоматеріалами. Окремо розкрито умови застосування практичних інноваційних форм суб’єкт-суб’єктної взаємодії майбутніх фахівців фізичної терапії в освітньо-виховному процесі закладів вищої освіти. Виокремлено й розкрито такі
інноваційні методи, як: евристична бесіда, дискусія, «мозкова атака», «круглий стіл», ділова гра, кейс-ме тод, а також конкурси практичних робіт із подальшим їх обговоренням. Доведено, що проведення діло-
вих ігор не лише забезпечує ефективне формування професійно значущих якостей майбутніх бакалаврів фізичної терапії, а й розширює їхні уявлення про сутність обраної професії.

Опубліковано
2020-12-21