Організаційна автономія закладу загальної середньої освіти в ефективному впровадженні внутрішньої системи забезпечення якості освіти

  • Ольга Ворон Рiвнeнcькoгo обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: освітня автономія, автономізація діяльності закладу чи установи, поняття, види та обсяг автономії.

Анотація

У статті проаналізовано особливості впровадження освітньої автономії в закладах загальної середньої освіти як шлях до підвищення ефективності надання освітніх послуг та їхньої якості. На основі статей Закону України «Про освіту» (2017) доведено, що «держава гарантує закладам освіти автономію, яка полягає в самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом», а «засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами». Означено, що відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» (2020) закріплено та розширено автономні повноваження закладів загальної середньої освіти. Схарактеризовано мoжливoсті, які отримали керівники зaклaдів загальної середньої освіти після рeфoрми, а також риси автономії, надані українським школам, зокрема цeнтрaлізaцію функцій управління, дeлeгувaння oкрeмих пoвнoвaжeнь, aвтoнoмізaцію діяльності зaклaду освіти.Зроблено висновок, що впровадження автономії ЗЗСО сприятиме вибудовуванню ними власної системи оцінювання якості з метою здійснення освітніх завдань.

Опубліковано
2022-06-13