Ціннісні орієнтири й змістове наповнення категорій громадянської солідарності та солідаризму у професійному становленні майбутніх учителів

  • Марія Яремович Бродівський фаховий педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича
Ключові слова: солідаризм, громадянська солідарність, національна солідарність, громадянська освіта, громадянська компетентність, громадянське суспільство, громадянська культура, професійна компетентність, студентська молодь.

Анотація

У статті проаналізовано актуальність процесу формування громадянської компетентності майбутніх учителів як основи єдності та консолідації українського народу, запоруки існування громадянського суспільства та правової держави. Особлива увага приділяється поняттям  «солідаризм» та «громадянська солідарність», розглядаються погляди як українських, так і зарубіжних науковців щодо їх визначення та тлумачення.  Наголошено на тому, що громадянська солідарність відіграє важливу роль у державотворчих процесах в умовах сучасних геополітичних викликів. Проведено аналогію понять «громадянська солідарність» та «національна солідарність» у контексті еволюції громадянського суспільства. Окреслено ціннісні орієнтири формування означених категорій у майбутніх учителів через призму розвитку у них педагогічних здібностей. Підкреслено важливість формування громадянської солідарності у майбутніх учителів як запоруки ровитку активного, цілеспрямованого, освіченого соціуму, що ідентифікує себе з українською державою та солідаризується з нею. Проілюстровано важливість виховання громадянської культури майбутніх фахівців у сфері освіти як елементу їх професійної компетентності. Частково розглянуто суперечності і перешкоди реалізації громадянської освіти студентської молоді в Україні. Громадянська солідарність трактується як свідомий вибір індивідом суспільного об’єднання, ідентифікація себе з ним, розвиток у громадян модерних рис самоідентифікації та інтеграції.

Опубліковано
2022-11-09