Основи тестування як засобу контролю навчальних досягнень учнів з математики та його реалізація у процесі дистанційного навчання в закладі загальної середньої

  • Олександр Крайчук Рівненський державний гуманітарний університет
  • Юлія Капран Рівненський державний гуманітарний університет
  • Олександр Крайчук Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: тест, тестування, педагогічне тестування, дистанційне навчання, освітні програми, математика.

Анотація

У статті здійснено узагальнений ана- ліз наукових досліджень і публікації з проблематики основ тестування.   Систематизовано,   узагальнено й теоретично осмислено основні наукові підходи до визначення сутності понять «тест», «тестування», «педагогічне тестування». Обґрунтовано функції тесту, а також критерії, яким повинен відповідати розроблений тест. Представлено класифікацію тес- тових завдань, наведено приклади до них. Висвітлено рекомендації щодо застосування тестової форми роботи в освітньому процесі в ході дистанційного навчання за допомогою освітніх плат- форм. Доведено, що в процесі підготовки тестів з  математики як засобу контролю знань учнів в умовах дистанційного навчання педагоги мають можливість скористатися послугами онлайн-сервісів та онлайн- інструментів, серед яких – Google Forms, Google Glass, Майстер-Тест, Online Test Pad. Зроблено висновок, що використання інформаційно-комунікаційних техноло- гій в освітньому процесі є свідченням професійності та творчого потенціалу сучасного вчителя, оскільки стимулом до розвитку є постійна інформатизація суспільства.

Опубліковано
2023-02-27