Формування інформаційних компетентностей у процесі підготовки майбутніх учителів математики засобами пакетів прикладних програм

  • Наталія Сяська Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: інформаційні компетентності, підготовка вчителів математики, алгебра і почат- яки аналізу, пакети прикладних програм.

Анотація

У статті представлено нові пер- спективні напрями вдосконалення системи мате- матичної освіти, зокрема окреслено зміни щодо підготовки майбутніх учителів математики в умовах дистанційного навчання з метою набуття ними професійних компетентностей в нових реа- ліях. Схарактеризовано проблеми підготовки май- бутніх учителів математики до впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Зроблено висновок, що сучасний учитель має вміти створю- вати інформаційний контент та володіти методи- кою його застосування.

Доведено, що розробка комп’ютерно орієнто- ваного математичного середовища дозволить не лише підняти рівень викладання математики, а
й підвищити якість знань здобувачів освіти. Об- ґрунтовано, що для підтримки курсу математики загалом та формування інформаційних компетент- ностей майбутніх учителів математики у   про- цесі вивчення алгебри і початків аналізу суттєвої користі надає використання пакетів прикладних програм GRAN і GEOGEBRA. Здійснено порівняльну характеристику означених прикладних програм у ході розв’язання різних типів задач із курсу алгебри і початків аналізу, виокремлено їхні переваги та не- доліки, розкрито методичні аспекти щодо їхнього застосування.

Опубліковано
2023-02-27