Екологічна освіта дітей та учнівської молоді у практиці сьогодення

  • Ольга Драгомерецька Станція юних натуралістів
Ключові слова: екологічна освіта, учнівсько-пе- дагогічний колектив, діти, учнівська молодь, заклади освіти, заклади позашкільної освіти, екологічна стежина.

Анотація

У статті розкрито основні теоре- тичні засади й прикладні підходи до організації та здійснення освітньо-виховної, розвивальної й соціалі- зуючої роботи педагогічних колективів закладів за- гальної середньої і позашкільної освіти з екологічної освіти дітей та учнівської молоді, що спрямовується на забезпечення потреб особистості у творчій само- реалізації, поглибленні й розширенні базового рівня екологічної освіти. Схарактеризовано діяльність пе- дагогічного колективу Вінницької обласної станції юних натуралістів щодо координації еколого-натура- лістичної, природоохоронної, експериментально-до- слідницької роботи з дітьми та учнівською молоддю в закладах освіти області. Розкрито напрями вдо- сконалення екологічної освіти учнів різного віку в за- кладах освіти завдяки організації і діяльності майже пів сотні учнівських лісництв, екологічних агітбригад та екотеатрів, трудових аграрних об’єднань стар- шокласників, учнівських виробничих бригад і трудових загонів, проведення різноманітних екологічних експе- дицій та роботи на екологічних стежинах тощо.

Опубліковано
2023-02-27