Сучасна модель методиста закладу позашкільної освіти: від теорії до практики

  • Олександр Геревич Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Ключові слова: методист, заклад позашкільної освіти, педагог, методична робота, інновації, освіта, виховання, розвиток, соціалізація, дитина.

Анотація

У статті актуалізовано увагу на тому, що сьогодні реформування національної систе- ми освіти, зокрема позашкільної, виховання, розвитку й соціалізації підростаючого покоління здійснюється в контексті оновлення світових освітніх парадигм. Під- креслено, що ефективність позашкільної освіти за- безпечується творчою працею його педагогічного ко- лективу, фахівцями із різноманітних галузей знань, що дозволяє здійснювати поглиблену навчально-виховну, розвивальну та соціалізуючу роботу з учнями різного віку. Розкрито сутність поняття «методист», спе- цифіку професійної діяльності та функції методичної роботи. Встановлено, що методист має виконувати роль наставника і помічника педагогів-початківців та досвідчених педагогів, однак зобов’язаний відповідати вимогам до професії, бути у постійному пошуку ін- новацій. Схарактеризовано положення про те, що на сучасному етапі методист не може обмежуватися методичною діяльністю лише у своєму закладі освіти, а тому має прагнути вивчати досягнення колег з ін- ших закладів освіти і навіть із закладів освіти інших областей України та намагатися опановувати й упро- ваджувати зарубіжний педагогічний досвід.

Опубліковано
2023-02-27