Платформи дистанційного навчання у закладах вищої та професійної (професійно-технічної) освіти

  • Кароліна Каграманян Національного університет водного господарства та природокористування
  • Олексій Парфенюк Національний університет водного господарства та природокористування
Ключові слова: навчання, дистанційна освіта, платформи дистанційної освіти, Moodle, Blackboard, Google Classroom, дистанційне навчання, Learning management system, сучасна освіта.

Анотація

У статті проаналізовано актуаль- ність підтримки якості освітньої діяльності в за- кладах вищої та професійної (професійно-техніч- ної) освіти, передусім з урахуванням застосування електронного навчання. Досліджено використання дистанційних технологій, що характеризуються ви- соким рівнем інтерактивності, в процесі підготовки майбутніх фахівців. Обґрунтовано необхідність дис- танційного навчання для сучасних закладів освіти з метою забезпечення якісної освітньої діяльності. Розглянуто важливість форм електронного навчання. Проаналізовано сучасні платформи дистанційного навчання, як-от Moodle, Blackboard, Google Classroom, визначено їхні переваги та недоліки. Зауважено, що з урахуванням зростання популярності дистанційного навчання керівництво закладів вищої та передвищої освіти має зважено приймати технологічні рішен- ня з метою забезпечення ефективності освіти. На- голошено на необхідності постійного вдосконалення й адаптації платформ до змінних потреб сучасного освітнього середовища та підтримці якості освіти в закладі.

Опубліковано
2024-01-25