Удосконалення професійної підготовки технічних фахівців на вимоги інтегрального методологічного підходу

  • Сергій Пугач Вінницький навчально-науковий інститут економіки
  • Софія Дембіцька Вінницький національний технічний університет
  • Олександр Кобилянський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: заклади вищої освіти, удосконалення професійної підготовки, розвиток освіти, технічні спеціальності, інтегративність, методологія.

Анотація

У статті поняття інтеграції визначено авторами як необхідна умова модернізації змісту освіти, оскільки воно сприяє формуванню цілісної системи знань, розвитку мислення та творчих можливостей майбутніх фахівців. Обґрунтовано сутність інтегративного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей та розроблення можливих шляхів його реалізації в сучасних освітніх умовах.

На основі аналізу представлених наукових публікацій та особистого педагогічного досвіду авторів запропоновано шляхи реалізації міжпредметної інтеграції у процесі вивчення працеохоронних та професійних дисциплін майбутніми фахівцями технічних спеціальностей, визначено умови та етапи означеного процесу. Схарактеризовано засади реалізації міжпредметної інтеграції професійних та працеохоронних дисциплін: відповідності освітнього процесу загальним закономірностям навчання; систематичності та послідовності; єдності освітньої, виховної та розвиваючої функцій навчання; активності та оптимізації навчального процесу.

Наголошено, що в результаті застосування інтегрованого підходу можливо ефективно формувати інтегровану фахову компетентність, зміст якої визначено у стандартах вищої освіти України. Окреслено ключові компетентності особистості (соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні тощо) як результат інтеграції її знань, умінь та навичок у процесі опанування різних дисциплін, доведено, що впровадження міжпредметної інтеграції робить цей процес узгодженим та цілеспрямованим. Наголошено, що пошук ефективних шляхів інтегративної методології у сучасній технічній освіті, зокрема створення інтеграційних навчальних курсів, які поєднують гуманітарні та природничі науки в площині як змістовного, так і теоретико-методологічного аспектів, суттєво впливають на професійну підготовку майбутніх фахівців.

Опубліковано
2022-12-27