Сучасне навчальне заняття у контексті нової української школи

  • Надія Mельник Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
  • Надія Любченко ДЗВО «Університет менеджменту освіти»
Ключові слова: компетентнісна освіта, навчальне заняття, типи і структура навчальних занять, технології і методики компетентнісного навчання.

Анотація

На основі аналізу наукових праць, здійснених досліджень і нормативно-правових документів у галузі освіти окреслено особливості навчального заняття в контексті компетентнісної (дитиноцентричної) освітньої парадигми. Акцентовано увагу на напрямах та тенденціях розвитку сучасного навчального заняття та домінуванні суб’єктності здобувача освіти як основній характеристиці якості навчального заняття. Зокрема, проаналізовано основні ознаки, типи і структуру навчальних занять в умовах реалізації сучасних підходів. Звернено увагу на особливості підготовки та проведення кожного структурного етапу сучасного навчального заняття: мотиваційного, цілевизначення та планування, опрацювання нового матеріалу та рефлексивно-оцінювального. Окреслено особливості визначення мети, навчальних цілей та планування навчального заняття; проведення актуалізації опорних знань та суб’єктного досвіду; застосування інтерактивних форм навчальної взаємодії здобувачів освіти, сучасних технологій та методик компетентнісного навчання; рефлексії та оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

Наголошено на важливості розвитку ключових та предметних компетентностей як визначального фактора підвищення якості освіти в умовах реформи Нової української школи. Обґрунтовано необхідність використання під час уроку компетентнісно орієнтованих завдань, які сприяють формуванню і розвитку універсальних загальнонавчальних вмінь застосувати отримані знання у практичній діяльності, моделюють реальну або квазіреальну ситуацію, забезпечують організацію цілеспрямованих дій у процесі виконання завдань. Доведено, що сучасне навчальне заняття – це спосіб організації спільної діяльності вчителя та здобувачів освіти для досягнення очікуваних результатів навчання, визначених державними освітніми стандартами.

Опубліковано
2024-04-20