Методичні засади роботи над поліфонією в дитячих музичних школах

  • Наталія Цюлюпа Рівненський державний гуманітарний університет
  • Вікторія Буцяк Рівненський державний гуманітарний університет
  • Леся Михальчук Рівненський державний гуманітарний університет
Ключові слова: polyphony, polyphonic thinking, polyph- ony, repertoire.

Анотація

У статті окреслено методичні засади роботи над поліфонією як необхідним та важливим атрибутом художнього діалогу в музичному мистецтві. Схарактеризовано питання розвитку поліфонічних зді- бностей юних піаністів у процесі фортепіанної підго- товки в дитячих музичних школах, зокрема визначено основні принципи та педагогічні умови розвитку, а та- кож шляхи формування умінь та навичок, що сприяють удосконаленню поліфонічних здібностей учнів. Проана- лізовано особливості розвитку поліфонічного мислення у становленні юних піаністів як виконавців.

Представлено поетапну методику роботи над розвитком поліфонічних здібностей у дітей на почат- ковому етапі навчання гри на фортепіано, визначено фактори, що впливають на розвиток означених на- вичок. Зроблено спробу систематизувати методи та прийоми формування та розвитку поліфонічних умінь учнів-піаністів дитячих музичних шкіл.

Доведено, що поліфонічні вміння як основа полі- фонічного мислення розвиваються насамперед у про- цесі систематичної та послідовної роботи з викорис- танням системи ефективних методів, а вирішення проблем фортепіанної підготовки покладено в основу планування та програмування поліфонічного розвитку учнів-піаністів, підбору оптимальних методів та при- йомів навчання.

Опубліковано
2023-02-27