Упровадження результатів сучасних наукових досліджень у курси медичної та біологічної фізики

  • Микола Бордюк КЗВО «Рівненська медична академія»
  • Тетяна Шевчук Рівненський державний гуманітарний університет
  • Володимир Бордюк Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: наукові дослідження, медична й біоло- гічна фізика, принцип, синергетичність, знання, студенти.

Анотація

У статті проаналізовано результати су- часних фізичних досліджень у галузях біології, медицини, фармакології, зокрема продемонстровано можливість упро- вадження їх у програми курсів медичної та біологічної фізики, що дозволяє формувати в студентів сучасну наукову карти- ну світу, суспільну свідомість, як вищого рівня психологічно- го відтворення природного і штучного середовища, власного внутрішнього світу, рефлексії відносно місця та ролі людини в біологічному, фізичному та хімічному світі, а також само- регуляції такого відтворення.

Наголошується, що майбутніх фахівців у закладах ви- щої освіти слід навчати за принципом «освіта впродовж життя», який покликаний забезпечити синергетичність знань, можливість їхньої корекції з урахуванням сучасних до- сягнень науки і техніки. За умов втілення такого підходу в курсах медичної та біологічної фізики реалізуються загальні та специфічні принципи навчання, зокрема: принцип єднос- ті наукової і навчально-методичної діяльності кафедр і ви- кладачів; принцип поєднання навчальної та науково-дослід- ної праці студентів; принципи добору змісту навчального матеріалу; принцип інформаційної ємності та соціальної значущості; принцип органічної єдності теоретичної та практичної підготовки студентів; принцип забезпечення творчої активності та самостійності студентів у на- вчальному процесі. Зроблено висновок, що в ході проведення лабораторного практикуму з біофізики елементи наукових досліджень сприяють формуванню фундаментальних та фахових знань.

Опубліковано
2023-02-27