Творче освітнє середовище закладу вищої освіти у формуванні здоров’язбережувальної компетентності майбутніх бакалаврів фізичної терапії

  • Григорій Пустовіт Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: професійна підготовка, твор- че освітнє середовище, заклад вищої освіти, здоров’язбережувальна компетентність, майбутні бакалаври фізичної терапії.

Анотація

У статті окреслено актуальні на- прями створення творчого освітнього середовища закладу вищої освіти, якому мають бути прита- манні матеріально-технічний, освітній та кому- нікативний блоки й елементи дуальної освіти, що зможе забезпечити логічну єдність теоретичної підготовки (здобутих системних наукових і спеці- альних знань) та безпосереднього   їх   застосуван- ня в практиці (набуття умінь і практичних нави- чок фахівця завдяки дуальній освіті), що надасть процесам формування здоров’язбережувальної компетентності    майбутніх    бакалаврів     фізич- ної терапії системності й логічної завершеності. Схарактеризовано компоненти структури змісту професійної освіти (знаннєвий, ціннісний, діяль- нісний компоненти), що спрямовані на формування здоров’язбережувальної компетентності майбут- ніх бакалаврів фізичної терапії в закладах вищої освіти. Обґрунтовано удосконалені традиційні й інноваційні форми, методи та засоби. Виокремлено й схарактеризовано функції творчого освітнього середовища закладу освіти (нормативно-правову, корекційно спрямовуючу, креативну, прогностична) у формуванні досліджуваного феномена.

Опубліковано
2023-02-27