Тенденції розвитку програмового забезпечення іншомовної підготовки магістрів-філологів у закладах вищої освіти України на сучасному етапі

  • Марія Корнієнко Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Ключові слова: ։ магістерська освіта, програмове забезпечення, освітня програма, зміст освіти, фахова підготовка, трансформаційні зміни, провідні тенденції.

Анотація

У статті висвітлюються проблеми формування програмового забезпечення іншомовної підготовки магістрів-філологів – майбутніх учителів англійської мови, зумовлені трансформаційними процесами, що відбуваються в українській освіті загалом і вищій школі зокрема. Авторка зосереджується на програмовому забезпеченні саме магістерської підготовки, оскільки другий рівень вищої освіти має високий  потенціал для формування компетентного фахівця-новатора, свідомого рушія суспільного розвитку.

У роботі використані дисертаційні дослідження й монографічні праці вітчизняних учених стосовно загальних засад розвитку магістратури та ступеневої підготовки вчителів іноземних мов, переважно – англійської.

Аналізуються основні тенденції програмування магістерської освіти в Україні наприкінці минулого й на початку нинішнього століття, найважливішими з яких є диференціація змісту навчання і форм контролю за його результатами на різних рівнях вищої освіти, варіативність змісту навчання та його компетентнісна спрямованість, європейська інтеграція та особистісна зорієнтованість фахової підготовки. Стверджується тісний зв’язок між освітньо-професійною програмою та програмами навчальних дисциплін.

Опубліковано
2023-02-14