Технологічність забезпечення виховання дітей та учнівської молоді в закладах загальної середньої освіти

  • Тетяна Гавлітіна Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: інноваційність освіти, групи цін- ностей, виховні орієнтири, програма виховання, тех- нологічність виховання, технології виховання.

Анотація

У дослідженні розкрито питання щодо пошуку ефективних виховних технологій для по- треб Нової української школи. Як свідчить досвід Рів- ненщини, у межах реалізації розробленої Програми на- ціонального виховання в закладах освіти Рівненщини на 2020–2025 роки передбачено формування системи цінностей для виховання в Новій українській школі, ви- окремлено виховні орієнтири до них, а також запропо- новано орієнтовні завдання до виховних проєктів, що реалізуються у цілісному освітньому процесі закладу освіти загалом та в просторі освіти регіону зокрема. Доведено, що особливістю технологічного за- безпечення реалізації Програми національного ви- ховання в закладах освіти Рівненщини на 2020–2025 роки стало створення виховних технологій відповід- но до очікуваних результатів за групами визначених загальнолюдських, особистих, духовних, національних, громадянських, родинних та екологічних цінностей. За цих умов забезпечення технологічності виховання пе- редбачає послідовні науково-обґрунтовані дії педагога та наявність організованої ним взаємодії вихованців, які підпорядковуються досягненню спеціально спро- єктованій системі реалізації виховних цілей і завдань, що узгоджуються із психолого-педагогічними прин- ципами та механізмами розвитку виховання особис- тості. Такий технологічний процес має ознаки моде- лювання та гарантує позитивну динаміку досягнення очікуваних результатів виховання реалізації означеної Програми.

Опубліковано
2023-02-27